Liveact.me Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

Wdrożenie przez LiveAct.me systemu do tworzenia i streamingu, interaktywnych audycji tv w wyniku skorzystania z usług doradczych w zakresie innowacji.

Projekt realizowany jest w ramach:

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
  • Działanie Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
  • Poddziałanie Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Celem projektu jest skorzystanie przez Wnioskodawcę z usług doradczych w zakresie innowacji, świadczonych przez wyłonioną Instytucję Otoczenia Biznesu. Do świadczonych proinnowacyjnych usług należą m.in.: analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji, poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii, pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji, doradztwo i pomoc w procesie przygotowania lub przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia innowacji, monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji.

Efektem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w postaci wdrożenia skalowalnego systemu o potencjalnie globalnym zasięgu umożliwiającego tworzenie i streaming profesjonalnych, interaktywnych audycji tv.

Wartość projektu: 1 555 458,00 zł

Kwota dofinansowania – wkład UE: 883 120,00 zł